Rekrutacja w projekcie AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ

Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-29 r.ż. z województwa mazowieckiego” będzie prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Rekrutacja rozpocznie się od 11 września 2017 a zakończy najpóźniej 31.12.2018 r.

1. W Projekcie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające jednocześnie następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • WIEK 18 – 29 R.Ż;
  • OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI;
  • OSOBY ZAMIESZKUJĄCE NA OBSZARZE JEDNEGO Z NIŻEJ WYMIENIONYCH POWIATÓW WOJ. MAZOWIECKIEGO (wg Kodeksu Cywilnego);
    garwoliński, grodziski, grójecki, legionowski,Miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, Warszawa, warszawski zachodni, wołomiński, żyrardowski, sochaczewski.
  • OSOBY NIE PRACUJĄCE, TJ.:

□ osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym: osoby długotrwale bezrobotne (ponad 6 m-cy) niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, lub
□ osoby bierne zawodowo.

  • OSOBY NIE KSZTAŁCĄCE SIĘ, tz. nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
  • NIE SZKOLĘ SIĘ, tz. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni;
  • OSOBY NIENALEŻĄCE DO PONIŻYCH GRUP:

□ młodzieży z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
□ matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy);
□ absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po ich opuszczeniu);
□ absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po ich opuszczeniu);
□ matki przebywające w domach samotnej matki;
□ osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po ich opuszczeniu).

2. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc w projekcie. Rekrutacja do projektu rozpocznie się od 11 września 2017 a zakończy najpóźniej 31.12.2018 r.

3. Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w biurze projektu od 11 września 2017 r., w dni robocze od godz. 9.00 do 16.00. Realizator o zakończeniu procesu rekrutacyjnego poinformuje poprzez stronę www.

4. Warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest kompletne wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie określonym w pkt. 3.

5. Na komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się: a) Deklaracja uczestnictwa w projekcie nr WND-POWR.01.02.01-14-0172/16 b) Oświadczenie uczestnika projektu dot. Przetwarzania danych osobowych c) Formularz rekrutacyjny d) Ankieta badająca motywację.

6. Do FORMULARZA REKRUTACYJNEGO należy obligatoryjnie załączyć: a) Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności, b) Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy, c) Oświadczenie dot. osób długotrwale bezrobotnych – jeśli dotyczy d) W przypadku odmowy o podaniu danych wrażliwych należy załączyć oświadczenie o odmowie Uczestnika.

7. Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną do biura projektu za pośrednictwem: a) Poczty – liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu b) Kuriera – liczy się data wpływu korespondencji do biura projektu c) Drogą elektroniczną na adres e-mail: iwona.muszyńska@polskihr.pl, karolina.cudak@a-trybut.com.pl – skan podpisanych dokumentów – liczy się data otrzymania e-maila.

8. Dokumenty rekrutacyjne będę przyjmowane w dni robocze w godzinach od 9 do 17 w biurze projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie również niepracujących studentów studiów niestacjonarnych.

Szczegółowe informacje nt. projektu:

Karolina Cudak
Polski HR – A-Trybut S.A.Tel.: +48 785 374 070
karolina.cudak@a-trybut.pl

Iwona Muszyńska
Polski HR – A-Trybut S.A.Tel.: +48 882 043 024
iwona.muszynska@polskihr.pl

Poniżej znajdą Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych:
00_REGULAMIN-PROJEKTU
1_DEKLARACJA UCZESTNICTWA_KWESTIONARIUSZ
2_OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
3_FORMULARZ REKRUTACYJNY
4_OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU BEZ PRACY
5_OŚWIADCZENIE O BYCIU DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYM
6_ODMOWA UDZIELANIA INFORMACJI WRAŻLIWYCH