Odpis PFRON

Obowiązkowa wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to opłata, której dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nie zatrudnia wymaganej ustawą o rehabilitacji liczby pracowników niepełnosprawnych.

Wysokość wpłat stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia (rozumianego jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Monitorze Polskim) i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6%, a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Odpis PFRON

Przykład
Pracodawca zatrudniający 100 osób, w tym 4 z orzeczoną niepełnosprawnością, zobowiązany jest do wpłat za dwóch „brakujących” pracowników z niepełnosprawnością:

liczba „brakujących” pracowników * przeciętne wynagrodzenie * 40,65% = wysokość wpłat
2 * 4066,95 zł * 40,65% =3 306,43 zł

W przykładzie tym przeciętne wynagrodzenie = 4066,95 zł. (ostatnia aktualizacja 1 marca 2016 r.)

Wpłaty na PFRON nie stanowią kosztu uzyskania przychodu – stanowią obciążenie dla organizacji!

Ustalenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Wysokość zatrudnienia oraz wskaźnika zatrudnienia ustala się zgodnie z art. 21 ust 1-5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przeciętnym, miesięcznym stanem zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty jest średnia matematyczna stanu zatrudnienia na początku i końcu danego miesiąca.

Przy ustaleniu stanu zatrudnienia uwzględnia się – urlopy macierzyńskie oraz zwolnienia chorobowe.
Wskaźnik Zatrudnienia (WZ) osób niepełnosprawnych = przeciętny miesięczny udział procentowy osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

WZ(ON) = ON x 100%/ZOG
ON – liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na liczbę etatów,
ZOG – zatrudnienie ogółem w przeliczeniu na liczbę etatów.

Możliwość obniżenia kosztów pracy
Wpłaty na PFRON mogą ulec obniżeniu z tytułu współpracy z określonymi pracodawcami. Warunkiem obniżenia wpłaty jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną usługę.

Gdy kwota obniżenia przewyższa wartość zrealizowanej usługi to obniżenie przysługuje tylko do wysokości kwot określonych na fakturze.

Kwota miesięcznego obniżenia wpłaty na PFRON nie może przekroczyć 50% kwoty należnej Funduszowi.
Nadwyżkę można uwzględniać w kolejnych wpłatach, lecz nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy.